Lớp 1 – Bài 18 – Trang 290 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 18 – Page 290 – Review – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 18 – Trang 290 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 18 – Page 290 – Review – Vietnamese Language
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 18 = Lesson 18
Trang 290 = Page 290
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên

AUDIO CLIP


in on ôn ơn un

am ăm âm em êm

AUDIO CLIP

im om ôm ơm um

AUDIO CLIP

<

Leave a Reply