Lớp 1 – Bài 11 – Trang 180 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 11 – Page 180 – Spelling PracticeLớp 1 – Bài 11 – Trang 180 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 11 – Page 180 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11 = Lesson 11
Trang 180 = Page 180
Tập Đánh Vần (Cho các em đánh vần những từ sau đây.)

á nờ ăn

cờ ăn căn

chờ ăn chăn

khờ ăn khăn

lờ ăn lăn

nhờ ăn nhăn

trờ ăn trăn

AUDIO CLIP

ăn căn chăn khăn lăn nhăn trăn

AUDIO CLIP

ắn (á nờ ăn sắc ắn)

bắn (bờ ắn bắn)

cắn (cờ ắn cắn)

chắn (chờ ắn chắn)

gắn (gờ ắn gắn)

hắn (hờ ắn hắn)

rắn (rờ ắn rắn)

AUDIO CLIP

ắn bắn cắn chắn gắn hắn rắn

AUDIO CLIPS

ằn (á nờ ăn huyền ằn)

dằn (dờ ăn dăn huyền dằn)

giằn (giờ ăn giăn huyền giằn)

hằn (hờ ăn hăn huyền hằn)

lằn (lờ ăn lăn huyền lằn)

mằn (mờ ăn măn huyền mằn)

trằn (trờ ăn trăn huyền trằn)

AUDIO CLIP

ằn dằn giằn hằn lằn mằn trằn

AUDIO CLIP

ẳn (á nờ ăn hỏi ẳn)

hẳn (hờ ăn hăn hỏi hẳn)

khẳn (khờ ăn khăn hỏi khẳn)

lẳn (lờ ăn lăn hỏi lẳn)

mẳn (mờ ăn măn hỏi mẳn)

nhẳn (nhờ ăn nhăn hỏi nhẳn)

AUDIO CLIP

ẳn hẳn khẳn lẳn mẳn nhẳn

AUDIO CLIP

ẵn chẵn đẵn nhẵn sẵn

ặn cặn chặn dặn lặn mặn nặn

Leave a Reply