Lớp 1 – Bài 18 – Trang 291 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 18 – Page 291 – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 18 – Trang 291 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 18 – Page 291 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 18 = Lesson 18
Trang 291 = Page 291
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

t

a t at

ă t ăt

â t ât

e t et

ê t êt

i t it

o t ot

ô t ôt

ơ t ơt

u t ut

ư t ưt

AUDIO CLIP

ít ịt

ót ọt

út ụt

Leave a Reply