Month: April 2023

Lớp 1 – Bài 18 – Trang 298 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 18 – Page 298 – Adding Vietnamese Accent MarksLớp 1 – Bài 18 – Trang 298 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 18 – Page 298 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 18

Trang 298

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Nha di Mai co nuôi môt con vit.

Thu hai trai cây bo vao nhưng cai sot.

Cô giao tăng Ngoc cây but mau đen.
.
.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 18 – Trang 291 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 18 – Page 291 – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 18 – Trang 291 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 18 – Page 291 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 18 = Lesson 18
Trang 291 = Page 291
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

t

a t at

ă t ăt

â t ât

e t et

ê t êt

i t it

o t ot

ô t ôt

ơ t ơt

u t ut

ư t ưt

AUDIO CLIP

ít ịt

ót ọt

út ụt

Lớp 1 – Bài 18 – Trang 290 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 18 – Page 290 – Review – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 18 – Trang 290 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 18 – Page 290 – Review – Vietnamese Language
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 18 = Lesson 18
Trang 290 = Page 290
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên

AUDIO CLIP


in on ôn ơn un

am ăm âm em êm

AUDIO CLIP

im om ôm ơm um

AUDIO CLIP

<

Lớp 1 – Bài 18 – Trang 289 – First Grade – Lesson 18 – Page 289Lớp 1 – Bài 18 – Trang 289 – First Grade – Lesson 18 – Page 289
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma ThiệnAUDIO CLIPBài 18
Trang 289

thịt = meat

sọt = basket

bút = pen

vịt = duck

gọt = peel

nút = knot

Lớp 1 – Bài 17 – Trang 282 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 17 – Page 282 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 1 – Trang 282 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 17 – Page 282 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 17

Trang 282

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Be Lan xuc cat đô vao cai xô.

Ông ba ngoai tăng cho n con vet.

Cai cây trươc nha bi set đanh gay.
.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 17 – Trang 275 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 17 – Page 275 – Sound Pairing for Spelling – Vietnamese ClaseLớp 1 – Bài 17 – Trang 275 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 17 – Page 275 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 17 = Lesson 17
Trang 275 = Page 275
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

t

a t at

ă t ăt

â t ât

e t et

ê t êt

i t it

o t ot

ô t ôt

ơ t ơt

u t ut

ư t ưt

át ạt

ét ẹt

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 17 – Trang 274 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 17 – Page 274 – Review – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 17 – Trang 274 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 17 – Page 274 – Review – Vietnamese Language
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 17 = Lesson 17
Trang 274 = Page 74
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên

AUDIO CLIP


in on ôn ơn un

am ăm âm em êm

AUDIO CLIP

im om ôm ơm um

AUDIO CLIP

<

Lớp 1 – Bài 17 – Trang 273 – First Grade – Lesson 17 – Page 273 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 17 – Trang 273 – First Grade – Lesson 17 – Page 273
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 17
Trang 273

at et

bát = bowl

hát = sing

vát = sand

vẹt = parrot

sét = lightning

bánh tét = Cylindric glutinous rice cake (filled with green bean paste and fat pork)

Lớp 1 – Bài 16 – Trang 266 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 16 – Page 266 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 16 – Trang 266 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 16 – Page 266 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 16

Trang 266

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Tai phu bô mang tâm nêm vô phong
.
Quân bo cuc keo vao môm.

Môi bưa, Nam ăn hêt hai bat cơm đây.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 16 – Trang 259 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 16 – Page 259 – Sound Pairing for Spelling – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 16 – Trang 259 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 16 – Page 259 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 16 = Lesson 16
Trang 259 = Page 259
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

m

a m am

ă m ăm

â m âm

e m em

ê m êm

i m im

o m om

ô m ôm

ơ m ơm

u m um
AUDIO CLIP

êm ếm ềm ểm ễm ệm

AUDIO CLIP

ôm ốm ồm ổm ỗm ộm

AUDIO CLIP

ơm ớm ờm ởm ỡm ợm

AUDIO CLIP