Lớp 1 – Bài 16 – Trang 266 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 16 – Page 266 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 16 – Trang 266 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 16 – Page 266 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 16

Trang 266

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Tai phu bô mang tâm nêm vô phong
.
Quân bo cuc keo vao môm.

Môi bưa, Nam ăn hêt hai bat cơm đây.

AUDIO CLIP

Leave a Reply