Lớp 1 – Bài 16 – Trang 259 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 16 – Page 259 – Sound Pairing for Spelling – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 16 – Trang 259 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 16 – Page 259 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 16 = Lesson 16
Trang 259 = Page 259
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

m

a m am

ă m ăm

â m âm

e m em

ê m êm

i m im

o m om

ô m ôm

ơ m ơm

u m um
AUDIO CLIP

êm ếm ềm ểm ễm ệm

AUDIO CLIP

ôm ốm ồm ổm ỗm ộm

AUDIO CLIP

ơm ớm ờm ởm ỡm ợm

AUDIO CLIP

Leave a Reply