Lớp 1 – Bài 17 – Trang 273 – First Grade – Lesson 17 – Page 273 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 17 – Trang 273 – First Grade – Lesson 17 – Page 273
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 17
Trang 273

at et

bát = bowl

hát = sing

vát = sand

vẹt = parrot

sét = lightning

bánh tét = Cylindric glutinous rice cake (filled with green bean paste and fat pork)

Leave a Reply