Lớp 1 – Bài 12 – Trang 193 – First Grade – Lesson 12 – Page 193 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 193 – First Grade – Lesson 12 – Page 193
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 12 = Lesson 12
Trang 193 = Page 193
ên, ôn, ơn

nến = candle

bốn = 4 = four

sơn = paint

nhện = spider

bồn = tub

lớn = big

Leave a Reply