Month: February 2023

Lớp 1 – Bài 14 – Trang 229 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 14 – Page 229 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 229 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 14 – Page 229 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 14 = Lesson 14
Trang 229 = Page 229
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

em kem (kờ em kem)

em ném (nờ em nem sắc ném)

om khóm (khờ om khom sắc khóm)

om mõm (mờ om mom ngã mõm)

um chum (chờ um chum)

um hùm (hờ um hum huyền hùm)

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 14 – Trang 227 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 14 – Page 227 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 227 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 14 – Page 227 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 14 = Lesson 14
Trang 227 = Page 227
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

m

a m am

ă m ăm

â m âm

e m em

ê m êm

i m im

o m om

ô m ôm

ơ m ơm

u m um
AUDIO CLIP

em ém èm ẻm ẽm ẹm

AUDIO CLIP

om óm òm ỏm õm ọm

AUDIO CLIP

um úm ùm ủm ũm ụm

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 14 – Trang 226 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 14 – Page 226 – Review – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 226 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 14 – Page 226 – Review
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 14 = Lesson 14
Trang 226 = Page 226
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên
in on ôn ơn un

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 14 – Trang 225 – First Grade – Lesson 14 – Page 225 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 225 – First Grade – Lesson 14 – Page 225
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 14 = Lesson 14

Trang 225 = Page 225

em

om

um

kem = icecream

khóm = pineapple

chum = big water pottery

ném = threw

mõm = muzzle

hùm = tiger

Lớp 1 – Bài 13 – Trang 213 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 13 – Page 213 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 213 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 13 – Page 213 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 13 = Lesson 13
Trang 213 = Page 213
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

am cam (cờ am cam)

am tám (tờ am tam sắc tám)

am thảm (thờ am tham hỏi thảm)

im chim (chờ im chim)

im kim (kờ im kim huyền kìm)

im nhím (nhờ im nhim sắc nhím)

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 13 – Trang 211 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 13 – Page 211 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 211 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 13 – Page 211 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 13 = Lesson 13
Trang 211 = Page 211
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

m

a m am

ă m ăm

â m âm

e m em

ê m êm

i m im

o m om

ô m ôm

ơ m ơm

u m um
AUDIO CLIP

am ám àm ảm ãm ạm

AUDIO CLIP

im ím ìm ỉm ĩm ịm

AUDIO CLIP

ơn ớn ờn ởn ỡn ợn

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 13 – Trang 210 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 13 – Page 210 – Review – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 210 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 13 – Page 210 – Review
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 13 = Lesson 13
Trang 210 = Page 210
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên
in on ôn ơn un

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 13 – Trang 209 – First Grade – Lesson 13 – Page 209 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 209 – First Grade – Lesson 13 – Page 209
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 13 = Lesson 13

Trang 209 = Page 209

am

im

cam = orange

tám = eight

thảm = carpet

chim = bird

kìm = plier

nhím = hedgehog

Lớp 1 – Bài 12 – Trang 197 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 12 – Page 197 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 197 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 12 – Page 197 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 12 = Lesson 12
Trang 197 = Page 197
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

ên nến (ên nờ nên sắc nến)

ên nhện (ên nhờ nhên nặng nhện)

ôn bốn(ôn bờ bôn sắ bốn)

ôn bồn (ôn bờ bôn huyền bồn )

ơn sơn (ơn sờ sơn)

ơn lớn (ơn lờ lơn sắc lớn)

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 12 – Trang 193 – First Grade – Lesson 12 – Page 193 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 193 – First Grade – Lesson 12 – Page 193
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 12 = Lesson 12
Trang 193 = Page 193
ên, ôn, ơn

nến = candle

bốn = 4 = four

sơn = paint

nhện = spider

bồn = tub

lớn = big