Lớp 1 – Bài 12 – Trang 197 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 12 – Page 197 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 197 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 12 – Page 197 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 12 = Lesson 12
Trang 197 = Page 197
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

ên nến (ên nờ nên sắc nến)

ên nhện (ên nhờ nhên nặng nhện)

ôn bốn(ôn bờ bôn sắ bốn)

ôn bồn (ôn bờ bôn huyền bồn )

ơn sơn (ơn sờ sơn)

ơn lớn (ơn lờ lơn sắc lớn)

AUDIO CLIP

Leave a Reply