Lớp 1 – Bài 12 – Trang 195 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 12 – Page 195 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 195 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 12 – Page 195 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 12 = Lesson 12
Trang 195 = Page 195
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

n

a n an

ă n ăn

â n ân

e n en

ê n ên

i n in

o n on

ô n ôn

ơ n ơn

u n un
AUDIO CLIP

ên ến ền ển ễn ện

AUDIO CLIP

ôn ốn ồn ổn ỗn ộn

AUDIO CLIP

ơn ớn ờn ởn ỡn ợn

AUDIO CLIP

Leave a Reply