Lớp 1 – Bài 19 – Trang 314 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 19 – Page 314 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 19 – Trang 314 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 19 – Page 314 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 19

Trang 314

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Nhât căt hinh trai tim mau đo.

Tri đươc hang nhât trong lơp Viêt Ngư.

Me rât mêt khi don dep nha cưa.

AUDIO CLIP

Leave a Reply