Lớp 1 – Bài 19 – Trang 307 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 19 – Page 307 – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 19 – Trang 307 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 19 – Page 307 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 19 = Lesson 19
Trang 307 = Page 307
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

t

a t at

ă t ăt

â t ât

e t et

ê t êt

i t it

o t ot

ô t ôt

ơ t ơt

u t ut

ư t ưt

AUDIO CLIP

ắt ặt

ất ật

ết ệt

Leave a Reply