Lớp 1 – Bài 19 – Trang 306 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 19 – Page 306 – Review – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 19 – Trang 306 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 19 – Page 306 – Review – Vietnamese Language
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 19 = Lesson 19
Trang 306 = Page 306
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên

AUDIO CLIP


in on ôn ơn un

am ăm âm em êm

AUDIO CLIP

im om ôm ơm um

AUDIO CLIP

<

Leave a Reply