Lớp 1 – Bài 13 – Trang 209 – First Grade – Lesson 13 – Page 209 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 209 – First Grade – Lesson 13 – Page 209
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 13 = Lesson 13

Trang 209 = Page 209

am

im

cam = orange

tám = eight

thảm = carpet

chim = bird

kìm = plier

nhím = hedgehog

Leave a Reply