Lớp 1 – Bài 16 – Trang 97 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 16 – Page 97 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 16 = Lesson 16
Trang 97 = Page 97
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ ê

trái lê = pear (sample audio)

trái khế = star fruit (sample audio)

con bê = con bò con = calves (sample audio)

cái ghế = chair (sample audio)

Dì bế Tơ. (sample audio)

Dì có trái lê. (sample audio)

Con dê đi ở bờ đê. (sample audio)

Tí đứng trên ghế bẻ khế. (sample audio)

Leave a Reply