Lớp 1 – Bài 17 – Trang 103 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 17 – Page 103 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 17 = Lesson 17
Trang 103 = Page 103
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ n

nón nỉ = Felt hat (sample audio)

con nai = deer (sample audio)

cái ná = cross bow (sample audio)

cái nơ = bow (sample audio)

Tí dở nón chào cờ. (sample audio)

Chị gài nơ trên đầu Tơ. (sample audio)

Leave a Reply