Các Dịch vụ Vô tuyến truyền thanh (Radio) Cá nhân để Giữ Liên lạc


Theo tin FCC

Các dịch vụ radio cá nhân là việc liên lạc bằng sóng radio cự-li-ngắn, công-suất-thấp sử dụng các thiết bị hoạt động giống như các máy bộ đàm. Các dịch vụ radio cá nhân bao gồm dịch vụ thoại một- và hai-chiều, các dịch vụ dữ liệu và truyền tải điều-khiển-từ-xa để điều khiển trang thiết bị.

Các thiết bị dịch vụ radio cá nhân thông thường không phải phụ thuộc vào các tháp truyền tải hay các trang thiết bị khác. Một vài loại, đặc biệt là những loại sử dụng phổ radio VHF và UHF, thì gặp phải tĩnh điện, nhiễu ồn và sự giảm âm ít hơn đáng kể so với các Băng tần Dân sự (CB) hay máy bộ đàm.

Các loại phổ biến nhất của dịch vụ radio cá nhân là Dịch vụ Radio Băng tần Dân sự, Dịch vụ Radio Gia đình, Dịch vụ Radio Di động Chung, Dịch vụ Radio Công-suất-thấp và Dịch vụ Radio Đa-dụng. Trong những loại dịch vụ này, chỉ riêng Dịch vụ Radio Di động Chung là cần có một giấy phép FCC để hoạt động.

Dịch vụ Radio Băng tần Dân sự (CB)

Dịch vụ CB cho phép thông tin liên lạc radio riêng tư, hai-chiều.
Dịch vụ CB hoạt động trên 40 kênh được chia sẻ theo một cơ sở “lần-lượt”, có nghĩa là không có kênh CB nào được ấn định cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức cụ thể nào. Những người sử dụng phải không bao giờ nói chuyện với một trạm khác nhiều hơn 5 phút liên tục, và phải đợi ít nhất một phút trước khi bắt đầu một sự liên lạc khác.
Trang thiết bị CB sử dụng ở Hoa Kỳ phải-được-FCC-chứng-nhận và được dán nhãn như vậy bởi nhà sản xuất.
Bạn không thể nâng mức công suất đầu ra của đơn vị CB của mình, gắn bất kỳ loại khuếch đại công suất nào hay sửa đổi bên trong đơn vị. Các mức công suất được cho phép tối đa thì khác nhau tùy theo liệu trạm có đang truyền tải một dải băng tần đơn (lên đến mười hai watt Công suất Đường bao Đỉnh (PEP)) hay là một tín hiệu AM (lên đến bốn watt PEP). Thông tin liên lạc (hay sự cố gắng liên lạc) với các trạm cách xa hơn 250 km (155,3 dặm (mile)) thì bị cấm.
Dịch vụ Radio Gia đình (FRS)

FRS cho phép thông tin liên lạc thoại hai-chiều trên các khoảng cách ngắn (thông thường ít hơn một phần hai dặm trên các kênh 0,5 watt và lên đến hai dặm trên các kênh 2 watt, tùy vào các điều kiện).
Một đơn vị FRS thì trông như và hoạt động giống như một máy bộ đàm.
Vào năm 2017, Ủy ban đã chỉ định các kênh bổ sung cho việc sử dụng FRS và phân loại lại một số kiểu máy xác định sử-dụng-đôi Dịch vụ Radio Di động Chung-FRS (GMRS) thành các máy chỉ-riêng-cho-FRS mà đối với những máy đó thì không cần có giấy phép cá nhân. Một giấy phép GMRS thì vẫn cần phải có để hoạt động với nhiều hơn 2 watt Công suất Bức xạ Hiệu dụng (ERP); để hoạt động trên các tần số 467.5500, 467.5750, 467.6000, 467.6250, 467.6500, 467.6750, 467.7000, và 467.7250 MHz; hay để sử dụng một ăng-ten có thể tháo rời.
Bạn có thể vận hành đơn vị FRS của mình ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.
Dịch vụ Radio Di động Chung (GMRS)

GMRS là một dịch vụ radio di-động-mặt-đất có thể dùng cho việc thông tin liên lạc khoảng-cách-ngắn, hai-chiều.
Một hệ thống GMRS có thể được vận hành hợp pháp chỉ khi có một giấy phép FCC. Cá nhân được cấp phép chịu trách nhiệm cho việc vận hành hợp lý hệ thống GMRS.
Một hệ thống GMRS được tạo thành từ các trạm tổng đài và một trạm di động gồm có một hay nhiều đơn vị di động. Hệ thống cũng có thể bao gồm một hay nhiều trạm mặt đất. Một vài trạm mặt đất hoạt động như các bộ lặp, nhờ đó mở rộng phạm vi của các đơn vị di động GMRS.
Các giấy phép GMRS mới chỉ được cấp cho các cá nhân, nhưng các giấy phép GMRS đã được cấp cho thực thể phi-cá-nhân (như là các doanh nghiệp) trước ngày 31 Tháng Bảy năm 1987, có thể được gia hạn nếu các thỏa mãn các điều kiện cụ thể. Bạn có thể đăng ký một Giấy phép GMRS trực tuyến (nói tiếng Anh), hoặc bằng cách điền Mẫu đơn FCC 605 (nói tiếng Anh). FCC đề ra các lệ phí nộp đơn xin giấy phép (nói tiếng Anh) hàng năm, và các giấy phép được cấp cho 10 năm.
Dịch vụ Radio Công suất Thấp (LPRS)

LRPS là một dịch vụ thông tin liên lạc riêng tư, một-chiều khoảng-cách-ngắn cho phép các trạm truyền tải dữ liệu thoại hay tín hiệu cho việc hỗ trợ thính giác đến những người có khuyết tật, những người cần dịch thuật ngôn ngữ, và những cá nhân cụ thể trong các thiết chế giáo dục. LPRS cũng cho phép các trạm truyền tải thoại, dữ liệu, hay theo dõi các tín hiệu cho việc thông tin liên lạc liên-quan-đến-việc-chăm-sóc-sức-khỏe và các hoạt động thực thi pháp luật xác định. Việc thông tin liên lạc hai-chiều thì bị cấm. LPRS cũng có thể được dùng cho việc thông tin liên lạc điều khiển mạng lưới trong Hệ thống Viễn thông liên lạc Hàng hải Tự động (AMTS).
Các máy truyền tải LPRS có thể được vận hành ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ.
Dịch vụ Radio Đa-dụng (MURS)

MURS là một dịch vụ thông tin liên lạc radio thoại hay dữ liệu riêng tư, hai-chiều khoảng-cách-ngắn.
Dịch vụ hoạt động trên năm kênh VHF. Những người sử dụng MURS phải hợp tác trong việc dùng năm kênh này để giảm thiểu việc xen ngang vào những người sử dụng khác. Không người sử dụng nào có sự ưu tiên hơn người sử dụng khác, nhưng tất cả người sử dụng phải nhường cho việc thông tin liên lạc khẩn cấp. Một trạm MURS không được hoạt động như một trạm lặp lại, bao gồm cả hoạt động radio lưu-và-chuyển-tiếp gói tin, hay như một máy tăng tín hiệu.
Công suất đầu ra tối đa cho phép cho một đơn vị MURS là hai watt. Cự li truyền tải giữa hai đơn vị cầm-tay thì khác nhau tùy thuộc vào chiều cao ăng-ten của đơn vị, địa hình và thời tiết.
Hoạt động radio không được cấp phép

Hãy lưu ý rằng nếu bạn vận hành một máy truyền tải radio yêu cầu phải có một giấy phép, hay sử dụng một radio được cho phép chỉ dành cho một dịch vụ cụ thể cho một dịch vụ không được cấp phép, bạn có thể bị phạt hoặc bị bỏ tù, và/hoặc trang thiết bị có thể bị tịch thu.

Muốn nhận văn bản dưới dạng dễ tiếp cận

Để xin được cung cấp bài viết này dưới dạng dễ tiếp cận – như chữ braille, chữ lớn, văn kiện Word hoặc text hoặc âm thanh – xin vui lòng gởi email tới fcc504@fcc.gov, hoặc gởi thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi (nói tiếng Anh) qua địa chỉ và số điện thoại nằm ở cuối trang này.

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng – xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC www.fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC
Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.
Personal Radio Services

Personal radio services devices generally do not rely on transmission towers or other equipment. Some types, especially those using VHF and UHF radio spectrum, encounter significantly less static, noise and fading than CBs or walkie-talkies.

The most popular types of personal radio services are Citizens Band Radio Service, Family Radio Service, General Mobile Radio Service, Low-Power Radio Service and Multi-Use Radio Service. Of these types of services, only General Mobile Radio Service requires an FCC license to operate.

Citizens Band Radio Service (CB)

CB service allows private, two-way radio communications.
CB service operates on 40 shared channels on a “take-turns” basis, meaning no CB channel is assigned to any specific individual or organization. Users must never talk with another station for more than 5 minutes continuously, and must wait at least one minute before starting another communication.
CB equipment used in the United States must be FCC-certified and labeled as such by the manufacturer.
You may not raise the power output of your CB unit, attach any type of power amplifier or modify the unit internally. The maximum authorized power levels vary depending on whether the station is transmitting a single side band (up to twelve watts Peak Envelope Power (PEP)) or an AM signal (up to four watts PEP.) Communications (or attempts to communicate) with stations over 250 km (155.3 miles) away are prohibited.
Family Radio Service (FRS)

FRS allows two-way voice communications over short distances (generally less than one-half mile on the 0.5 watt channels and up to two miles on the 2 watt channels, depending on conditions).
An FRS unit looks and works much like a walkie-talkie.
In 2017, the Commission designated additional channels for FRS use and reclassified certain dual-use FRS-General Mobile Radio Service (GMRS) units as FRS-only units for which no individual license is needed. A GMRS license is still needed to operate with more than 2 watts ERP; to operate on frequencies 467.5500, 467.5750, 467.6000, 467.6250, 467.6500, 467.6750, 467.7000, and 467.7250 MHz; or to use a detachable antenna.
You can operate your FRS unit anywhere in the U.S. and its possessions.
General Mobile Radio Service (GMRS)

GMRS is a land-mobile radio service available for short-distance, two-way communications.
A GMRS system may legally be operated only with an FCC license. The individual licensee is responsible for the proper operation of the GMRS system.
A GMRS system is made up of station operators and a mobile station consisting of one or more mobile units. It may also include one or more land stations. Some land stations operate as repeaters, thereby extending the range of GMRS mobile units.
New GMRS licenses are granted only to individuals, but GMRS licenses granted to non-individuals (such as businesses) before July 31, 1987, can be renewed if certain conditions are met. You can apply for a GMRS license online, or by filing FCC Form 605. The FCC sets license filing fees annually, and licenses are granted for 10 years.
Low Power Radio Service (LPRS)

LPRS is a private, one-way short-distance communication service that allows stations to transmit voice data or signals for auditory assistance to people with disabilities, people who require language translation, and certain individuals in educational settings. LPRS also allows stations to transmit voice, data, or tracking signals for health care-related communications and certain law enforcement activities. Two-way communications are prohibited. LPRS can also be used for network control communications in the Automated Marine Telecommunications System (AMTS).
LPRS transmitters can be operated anywhere in the United States.
Multi-Use Radio Service (MURS)

MURS is a private, two-way short-distance voice or data radio communications service.
The service operates on five VHF channels. MURS users must cooperate in using the five channels to reduce interference to other users. No user has priority over any other user, but all users must yield to emergency communications. A MURS station may not operate as a repeater station, including store-and-forward packet radio operation, or a signal booster.
Maximum allowable output power for a MURS unit is two watts. Transmission range between two hand-held units varies depending on the unit’s antenna height, terrain and weather.
Unlicensed radio operation

Be aware that if you operate a radio transmitter that requires a license, or use a radio that is authorized for only a specific service for an unauthorized service, you may be fined or imprisoned, and/or the equipment may be confiscated.

Print Out

Personal Radio Services (PRS) – Keeping in Touch Guide (pdf)Request Alternate Format

To request this article in an alternate format – braille, large print, Word or text document or audio – email fcc504@fcc.gov, or write the address or call the phone number at the bottom of this page.

Consumer Help Center

Learn about consumer issues – visit the FCC’s Consumer Help Center at www.fcc.gov/consumers.

File a Complaint with the FCC

File Your Complaint
Visit our Consumer Complaint Center at consumercomplaints.fcc.gov to file a complaint or tell us your story.https://www.fcc.gov/consumers/guides/personal-radio-services-prs-keeping-touch

Leave a Reply