Các Chương trình Radio Gọi-đến hay Các chương trình Phát ngôn Gây sốc (Shock Jock)


Theo tin FCC

Người tiêu dùng thường khiếu nại với FCC về các chương trình radio gọi-đến, thường là về chủ đề chính thể được thảo luận hay về những thành kiến nhận thấy của người bình luận. Nhiều người tiêu dùng cũng khiếu nại rằng bản chất của tài liệu được phát sóng, như là những việc gây choáng trên radio hay các chương trình “shock jock”, là tục tĩu, khiếm nhã, báng bổ hoặc xúc phạm.

Trách nhiệm về chương trình của Người phát sóng

Người phát sóng chịu trách nhiệm với việc quyết định những gì các đài của họ trình bày tới công chúng, và việc soạn chương trình của họ được kỳ vọng thông báo cho khán giả về các vấn đề địa phương. Tuy vậy, các chương trình “gọi-đến” không được yêu cầu phải thảo luận các vấn đề cộng đồng, và người phát sóng không bắt buộc phải cung cấp cho bất kỳ cá nhân nào một cơ hội để tham gia vào một chương trình phát sóng (với một số ngoại lệ nhất định liên quan đến các ứng cử viên cho các văn phòng công cộng).

Người phát sóng được kỳ vọng sẽ nhận thức được các vấn đề địa phương quan trọng trong các cộng đồng mà đài của họ phục vụ, và sẽ cung cấp chương trình thông tin cho khán giả của họ về những vấn đề đó. Việc lựa chọn các vấn đề và các kiểu soạn chương trình cung cấp là trách nhiệm của người phát sóng. Các chương trình “Gọi-đến” không được yêu cầu phải được dùng để thảo luận các vấn đề cộng đồng.

Người phát sóng không bắt buộc phải cung cấp cho bất kỳ cá nhân cụ thể nào một cơ hội tham gia vào chương trình phát sóng trừ khi việc phát sóng liên quan đến một ứng cử viên cho văn phòng công cộng. Nói chung là, người phát sóng có quyền suy xét rộng rãi trong việc lựa chọn soạn chương trình của họ.

Các quy tắc điều chỉnh chương trình tục tĩu, khiếm nhã và báng bổ

FCC chỉnh lý việc phát sóng chương trình tục tĩu, khiếm nhã và báng bổ. (Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu của chúng tôi hướng dẫn về việc phát sóng tục tĩu, khiếm nhã và báng bổ.) Vì sự tục tĩu không được bảo vệ bởi Tu chính án Thứ nhất, nên điều đó bị nghiêm cấm trên cáp, vệ tinh và phát sóng truyền hình và radio. Tuy vậy, các quy tắc về sự khiếm nhã và báng bổ không được áp dụng cho cáp, truyền hình vệ tinh và radio vệ tinh bởi vì đó là các dịch vụ đăng ký thuê bao.

Nếu tôi có ý kiến hoặc quan ngại về một chương trình phát sóng cụ thể thì sao?

Tất cả các ý kiến và/hoặc quan ngại về một chương trình phát sóng cụ thể nên được chuyển đến các đài và các mạng liên quan.

Bạn cũng có thể nộp một đơn khiếu nại với FCC (nói tiếng Anh). FCC có thể thu hồi giấy phép nhà đài, áp đặt một khoản tịch thu tiền bạc hay phát hành một khiển trách cho việc phát sóng tài liệu tục tĩu, khiếm nhã hay báng bổ. Tuy nhiên, FCC không thể hạn chế những chương trình cụ thể mà người phát sóng trình bày, hay bảo họ cách phải điều hành như thế nào các buổi diễn gọi-đến hay các chương trình khác.

Date Last Updated/Reviewed:
Monday, November 13, 2017
Muốn nhận văn bản dưới dạng dễ tiếp cận

Để xin được cung cấp bài viết này dưới dạng dễ tiếp cận – như chữ braille, chữ lớn, văn kiện Word hoặc text hoặc âm thanh – xin vui lòng gởi email tới fcc504@fcc.gov, hoặc gởi thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi (nói tiếng Anh) qua địa chỉ và số điện thoại nằm ở cuối trang này.Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng – xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC www.fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC
Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.https://www.fcc.gov/consumers/guides/phat-song-thong-tin-gia-doi

Leave a Reply