Category: Audio Clips

Lớp 1 – Bài 12 – Trang 197 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 12 – Page 197 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 197 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 12 – Page 197 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 12 = Lesson 12
Trang 197 = Page 197
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

ên nến (ên nờ nên sắc nến)

ên nhện (ên nhờ nhên nặng nhện)

ôn bốn(ôn bờ bôn sắ bốn)

ôn bồn (ôn bờ bôn huyền bồn )

ơn sơn (ơn sờ sơn)

ơn lớn (ơn lờ lơn sắc lớn)

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 12 – Trang 193 – First Grade – Lesson 12 – Page 193 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 193 – First Grade – Lesson 12 – Page 193
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 12 = Lesson 12
Trang 193 = Page 193
ên, ôn, ơn

nến = candle

bốn = 4 = four

sơn = paint

nhện = spider

bồn = tub

lớn = big

Lớp 1 – Bài 12 – Trang 195 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 12 – Page 195 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 195 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 12 – Page 195 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 12 = Lesson 12
Trang 195 = Page 195
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

n

a n an

ă n ăn

â n ân

e n en

ê n ên

i n in

o n on

ô n ôn

ơ n ơn

u n un
AUDIO CLIP

ên ến ền ển ễn ện

AUDIO CLIP

ôn ốn ồn ổn ỗn ộn

AUDIO CLIP

ơn ớn ờn ởn ỡn ợn

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 12 – Trang 194 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 12 – Page 194 – Review – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 194 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 12 – Page 194 – Review
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 12 = Lesson 12
Trang 194 = Page 194
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

Cách Phát Âm Phụ Âm Ghép = How to Pronounce Compound Consonants

ch = (chờ)

gh = (ghờ)

gi = (giờ)

hh = (khờ)

ng = (ngờ)

ng = (nghờ)

nh = (nhờ)

ph = (phờ)

qu = (quờ)

th = (thờ)

tr = (trờ)

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 10 – Trang 161 – First Grade – Lesson 10 – Page 161 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 161 – First Grade – Lesson 10 – Page 11
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 10 = Lesson 10
Trang 161 = Page 161
en on un

chén (bowl)

kèn (trumphet)

nón (hat)

tròn (round)

giun (worms)

bún (rice noodle)

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 10 – Trang 165 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 10 – Page 165 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 165 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 10 – Page 165 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 10 = Lesson 10
Trang 165 = Page 165
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

en chén (en chờ en chen sắc chén)

en kèn (en kờ en ken huyền kèn)

on nón (on nờ on non sắc nón)

on tròn (on trờ on tron huyền tròn)

un giun (un giờ un giun)

un bún (un bờ un bun sắc bún)

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 10 – Trang 163 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 10 – Page 163 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 163 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 10 – Page 163 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11 = Lesson 11
Trang 179 = Page 179
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

n

a n an

ă n ăn

â n ân

e n en

ê n ên

i n in

o n on

ô n ôn

ơ n ơn

u n un

AUDIO CLIP

en én èn ẻn ẽn ẹn

AUDIO CLIP

on ón òn ỏn õn ọn

AUDIO CLIP

un ún ùn ủn ũn ụn

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 11 – Trang 181 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 11 – Page 181 – Spelling PracticeLớp 1 – Bài 11 – Trang 181 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 11 – Page 181 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11 = Lesson 11
Trang 181 = Page 181
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

ăn rắn (rờ ăn răn sắc rắn)_

ăn chăn (chờ ăn chăn)

ăn khăn (khờ ăn khăn)

ân lân (lờ ân lân)

ân phấn (phờ ân phân sắc phấn)

ân bẩn (bờ ân bân hỏi bẩn)

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 11 – Trang 179 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 11 – Page 179 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 11 – Trang 179 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 11 – Page 179 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11 = Lesson 11
Trang 179 = Page 179
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

n

a n an

ă n ăn

â n ân

e n en

ê n ên

i n in

o n on

ô n ôn

ơ n ơn

u n un
AUDIO CLIP

ăn ắn ằn ẳn ẵn ặn
AUDIO CLIP

ân ấn ần ẩn ẫn ận
AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 11 – Trang 178 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 11 – Page 178 – Review – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 11 – Trang 178 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 11 – Page 178 – Review
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11 = Lesson 11
Trang 178 = Page 178
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

Cách Phát Âm Phụ Âm Ghép = How to Pronounce Compound Consonants

ch = (chờ)

gh = (ghờ)

gi = (giờ)

hh = (khờ)

ng = (ngờ)

ng = (nghờ)

nh = (nhờ)

ph = (phờ)

qu = (quờ)

th = (thờ)

tr = (trờ)

AUDIO CLIP