Lớp 1 – Bài 20 – Trang 330 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 20 – Page 330 – Adding Vietnamese Accent MarksLớp 1 – Bài 20 – Trang 330 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 20 – Page 330 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 20

Trang 330

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Khi bi cup điên, Nhât đôt nên đê hoc bai.

Chi Hoa dung dao va thơt đê căt ơt.

Me mua hôp mưt đê biêu ông ba nôi.

AUDIO CLIP

[

Leave a Reply