Lớp 1 – Bài 18 – Trang 298 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 18 – Page 298 – Adding Vietnamese Accent MarksLớp 1 – Bài 18 – Trang 298 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 18 – Page 298 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 18

Trang 298

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Nha di Mai co nuôi môt con vit.

Thu hai trai cây bo vao nhưng cai sot.

Cô giao tăng Ngoc cây but mau đen.
.
.

AUDIO CLIP

Leave a Reply