Lớp 1 – Bài 17 – Trang 282 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 17 – Page 282 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 1 – Trang 282 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 17 – Page 282 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 17

Trang 282

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Be Lan xuc cat đô vao cai xô.

Ông ba ngoai tăng cho n con vet.

Cai cây trươc nha bi set đanh gay.
.

AUDIO CLIP

Leave a Reply