Lớp 1 – Bài 17 – Trang 275 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 17 – Page 275 – Sound Pairing for Spelling – Vietnamese ClaseLớp 1 – Bài 17 – Trang 275 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 17 – Page 275 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 17 = Lesson 17
Trang 275 = Page 275
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

t

a t at

ă t ăt

â t ât

e t et

ê t êt

i t it

o t ot

ô t ôt

ơ t ơt

u t ut

ư t ưt

át ạt

ét ẹt

AUDIO CLIP

Leave a Reply