Lớp 1 – Bài 17 – Trang 274 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 17 – Page 274 – Review – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 17 – Trang 274 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 17 – Page 274 – Review – Vietnamese Language
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 17 = Lesson 17
Trang 274 = Page 74
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên

AUDIO CLIP


in on ôn ơn un

am ăm âm em êm

AUDIO CLIP

im om ôm ơm um

AUDIO CLIP

<

Leave a Reply