Lớp 1 – Bài 15 – Trang 250 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 15 – Page 250 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 15 – Trang 250 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 15 – Page 250 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 15 = Lesson 15

Trang 250 = Page 250

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Mẹ tắm cho bé Tâm mỗi tối.

Gia đình Hân có năm người.

Ngày Tết, Trâm sẽ mặc áo đầm xanh.

AUDIO CLIP

Leave a Reply