Lớp 1 – Bài 15 – Trang 243 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 15 – Page 243 – Vietnamese Class



Lớp 1 – Bài 15 – Trang 243 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 15 – Page 243 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện








Bài 15 = Lesson 15
Trang 243 = Page 243
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

m

a m am

ă m ăm

â m âm

e m em

ê m êm

i m im

o m om

ô m ôm

ơ m ơm

u m um
AUDIO CLIP

em ém èm ẻm ẽm ẹm

AUDIO CLIP

ăm ắm ằm ẳm ẵm ặm

AUDIO CLIP

âm ấm ầm ẩm ẫm ậm

AUDIO CLIP

Leave a Reply