Lớp 1 – Bài 15 – Trang 242 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 15 – Page 242 – Review – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 15 – Trang 242 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 15 – Page 242 – Review
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 15 = Lesson 15
Trang 243 = Page 243
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên
in on ôn ơn un

AUDIO CLIP

Leave a Reply