Lớp 1 – Bài 15 – Trang 241 – First Grade – Lesson 15 – Page 241 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 15 – Trang 241 – First Grade – Lesson 15 – Page 241
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 15

Trang 241 – Page 241

ăm, âm

tắm = take a shower

năm = five

nằm = lie

đầm = dress

nấm = mush room

chấm = dot

Leave a Reply