Lớp 1 – Bài 14 – Trang 234 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 14 – Page 234 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 234 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 14 – Page 234 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 14

Trang 234

Thêm Dấu
(Đọc cho các em thêm dấu.)

Quân đang nem banh cho ban.
Me đi chơ mua môt trai khom.
Cai chum dung đê hưng nươc mưa.

AUDIO CLIP

Leave a Reply