Lớp 1 – Bài 13 – Trang 218 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 13 – Page 218 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 218 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 13 – Page 218 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 13

Trang 218

Thêm Dấu
(Đọc cho các em thêm dấu.)
Tâm thich ăn nhưng trai
cam ngot.
Căn phong chi co tâm tham
hoa.
Ngươi đưng thư tam la anh
cua Tâm.

AUDIO CLIP

Leave a Reply