Lớp 1 – Bài 12 – Trang 200 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 12 – Page 200 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 200 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 12 – Page 200 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 12

Trang 200

Thêm Dấu
(Đọc cho các em thêm dấu.)

Con nhên giăng tơ đê băt
môi.

Gia đinh em co bôn ngươi.

Anh Viêt lơn hơn em Sơn.

AUDIO CLIP

Leave a Reply