Lớp 1 – Bài 10 – Trang 170 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 10 – Page 170 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 170 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 10 – Page 170 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 10

Trang 170

Thêm Dấu
(Đọc cho các em thêm dấu.)

Tâm đôi non khi ra năng.
Ti thôi ken. Ken kêu to ti te.
Me nâu bun bo Huê thât ngon.

AUDIO CLIP

Leave a Reply