Lớp 1 – Bài 11 – Trang 186 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 11 – Page 186 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 11 – Trang 186 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 11 – Page 186 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11

Trang 186

Thêm Dấu
(Đọc cho các em thêm dấu.)

Thây nhơ Mân lây phân gium thây.

Văn ru Lân đi coi răn trong sơ thu.

Tân rât thich xem mua lân.

AUDIO CLIP

Leave a Reply