Month: March 2023

Lớp 1 – Bài 15 – Trang 250 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 15 – Page 250 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 15 – Trang 250 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 15 – Page 250 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 15 = Lesson 15

Trang 250 = Page 250

Thêm Dấu = Add accent marks
(Đọc cho các em thêm dấu = Read for the children to add accent marks)

Mẹ tắm cho bé Tâm mỗi tối.

Gia đình Hân có năm người.

Ngày Tết, Trâm sẽ mặc áo đầm xanh.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 15 – Trang 243 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 15 – Page 243 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 15 – Trang 243 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 15 – Page 243 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 15 = Lesson 15
Trang 243 = Page 243
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

m

a m am

ă m ăm

â m âm

e m em

ê m êm

i m im

o m om

ô m ôm

ơ m ơm

u m um
AUDIO CLIP

em ém èm ẻm ẽm ẹm

AUDIO CLIP

ăm ắm ằm ẳm ẵm ặm

AUDIO CLIP

âm ấm ầm ẩm ẫm ậm

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 15 – Trang 242 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 15 – Page 242 – Review – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 15 – Trang 242 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 15 – Page 242 – Review
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 15 = Lesson 15
Trang 243 = Page 243
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên
in on ôn ơn un

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 15 – Trang 241 – First Grade – Lesson 15 – Page 241 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 15 – Trang 241 – First Grade – Lesson 15 – Page 241
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 15

Trang 241 – Page 241

ăm, âm

tắm = take a shower

năm = five

nằm = lie

đầm = dress

nấm = mush room

chấm = dot

Lớp 1 – Bài 10 – Trang 168 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 10 – Page 168 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 168 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 10 – Page 168 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 10

Trang 168

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần en, gạch dưới những từ có
vần on và đóng khung những từ có vần un. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)

Thảo giúp mẹ rửa chén.

Tí thổi kèn. Kèn kêu tò tí te.

Tâm đội nón khi ra nắng.

Tí vẽ và tô màu hình tròn.

Thìn dùng con giun làm mồi câu cá.

Mẹ nấu bún bò Huế thật ngon.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 10 – Trang 170 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 10 – Page 170 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 170 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 10 – Page 170 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 10

Trang 170

Thêm Dấu
(Đọc cho các em thêm dấu.)

Tâm đôi non khi ra năng.
Ti thôi ken. Ken kêu to ti te.
Me nâu bun bo Huê thât ngon.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 11 – Trang 186 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 11 – Page 186 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 11 – Trang 186 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 11 – Page 186 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11

Trang 186

Thêm Dấu
(Đọc cho các em thêm dấu.)

Thây nhơ Mân lây phân gium thây.

Văn ru Lân đi coi răn trong sơ thu.

Tân rât thich xem mua lân.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 11 – Trang 184 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 11 – Page 184 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 11 – Trang 184 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 11 – Page 184 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 11

Trang 184

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần ăn và gạch dưới những từ có
vần ân. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)
Văn rủ Lân đi coi rắn trong sở thú.
Khi ngủ dậy, Vân gấp chăn gọn gàng.
Mẹ mua một cặp khăn màu xanh.
Tân rất thích xem múa lân.
Thầy nhờ Mẫn lấy phấn giùm thầy.
Mẹ dặn em chớ làm bẩn quần áo.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 12 – Trang 200 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 12 – Page 200 – Adding Vietnamese Accent Marks – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 200 – Thêm Dấu – First Grade – Lesson 12 – Page 200 – Adding Vietnamese Accent Marks
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 12

Trang 200

Thêm Dấu
(Đọc cho các em thêm dấu.)

Con nhên giăng tơ đê băt
môi.

Gia đinh em co bôn ngươi.

Anh Viêt lơn hơn em Sơn.

AUDIO CLIP

Lớp 1 – Bài 12 – Trang 202 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 12 – Page 202 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 202 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 12 – Page 202 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 12

Trang 202

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần ên, gạch dưới những từ có
vần ôn và đóng khung những từ có vần ơn. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)
Mẹ đốt nến trên bàn thờ.
Con nhện giăng tơ để bắt mồi.
Gia đình em có bốn người. 4
Bố tắm cho Tú ở trong bồn.
Em phụ bố sơn phòng bé Lâm màu xanh.
Anh Việt lớn hơn em Sơn.

AUDIO CLIP