Lớp 1 – Bài 14 – Trang 229 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 14 – Page 229 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 229 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 14 – Page 229 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 14 = Lesson 14
Trang 229 = Page 229
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

em kem (kờ em kem)

em ném (nờ em nem sắc ném)

om khóm (khờ om khom sắc khóm)

om mõm (mờ om mom ngã mõm)

um chum (chờ um chum)

um hùm (hờ um hum huyền hùm)

AUDIO CLIP

Leave a Reply