Lớp 1 – Bài 14 – Trang 227 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 14 – Page 227 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 227 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 14 – Page 227 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 14 = Lesson 14
Trang 227 = Page 227
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

m

a m am

ă m ăm

â m âm

e m em

ê m êm

i m im

o m om

ô m ôm

ơ m ơm

u m um
AUDIO CLIP

em ém èm ẻm ẽm ẹm

AUDIO CLIP

om óm òm ỏm õm ọm

AUDIO CLIP

um úm ùm ủm ũm ụm

AUDIO CLIP

Leave a Reply