Lớp 1 – Bài 14 – Trang 226 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 14 – Page 226 – Review – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 226 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 14 – Page 226 – Review
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 14 = Lesson 14
Trang 226 = Page 226
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

(Ôn lại các vần cho các em.)
an ăn ân en ên
in on ôn ơn un

AUDIO CLIP

Leave a Reply