Lớp 1 – Bài 14 – Trang 225 – First Grade – Lesson 14 – Page 225 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 225 – First Grade – Lesson 14 – Page 225
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 14 = Lesson 14

Trang 225 = Page 225

em

om

um

kem = icecream

khóm = pineapple

chum = big water pottery

ném = threw

mõm = muzzle

hùm = tiger

Leave a Reply