Lớp 1 – Bài 13 – Trang 213 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 13 – Page 213 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 213 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 13 – Page 213 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 13 = Lesson 13
Trang 213 = Page 213
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

am cam (cờ am cam)

am tám (tờ am tam sắc tám)

am thảm (thờ am tham hỏi thảm)

im chim (chờ im chim)

im kim (kờ im kim huyền kìm)

im nhím (nhờ im nhim sắc nhím)

AUDIO CLIP

Leave a Reply