Lớp 1 – Bài 13 – Trang 211 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 13 – Page 211 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 211 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 13 – Page 211 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 13 = Lesson 13
Trang 211 = Page 211
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

m

a m am

ă m ăm

â m âm

e m em

ê m êm

i m im

o m om

ô m ôm

ơ m ơm

u m um
AUDIO CLIP

am ám àm ảm ãm ạm

AUDIO CLIP

im ím ìm ỉm ĩm ịm

AUDIO CLIP

ơn ớn ờn ởn ỡn ợn

AUDIO CLIP

Leave a Reply