Lớp 1 – Bài 12 – Trang 194 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 12 – Page 194 – Review – Vietnamese Class



Lớp 1 – Bài 12 – Trang 194 – Ôn Bài – First Grade – Lesson 12 – Page 194 – Review
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện








Bài 12 = Lesson 12
Trang 194 = Page 194
Cách Phát Âm Nguyên Âm = How to Pronounce Vowels

a

ă = (á)

â = (ớ)

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

y = (i cờ rét)

AUDIO CLIP

Cách Phát Âm Phụ Âm Ghép = How to Pronounce Compound Consonants

ch = (chờ)

gh = (ghờ)

gi = (giờ)

hh = (khờ)

ng = (ngờ)

ng = (nghờ)

nh = (nhờ)

ph = (phờ)

qu = (quờ)

th = (thờ)

tr = (trờ)

AUDIO CLIP

Leave a Reply