Lớp 1 – Bài 10 – Trang 165 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 10 – Page 165 – Spelling Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 165 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 10 – Page 165 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 10 = Lesson 10
Trang 165 = Page 165
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

en chén (en chờ en chen sắc chén)

en kèn (en kờ en ken huyền kèn)

on nón (on nờ on non sắc nón)

on tròn (on trờ on tron huyền tròn)

un giun (un giờ un giun)

un bún (un bờ un bun sắc bún)

AUDIO CLIP

Leave a Reply