Lớp 1 – Bài 10 – Trang 163 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 10 – Page 163 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 163 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 10 – Page 163 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11 = Lesson 11
Trang 179 = Page 179
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

n

a n an

ă n ăn

â n ân

e n en

ê n ên

i n in

o n on

ô n ôn

ơ n ơn

u n un

AUDIO CLIP

en én èn ẻn ẽn ẹn

AUDIO CLIP

on ón òn ỏn õn ọn

AUDIO CLIP

un ún ùn ủn ũn ụn

AUDIO CLIP

Leave a Reply