Lớp 1 – Bài 10 – Trang 161 – First Grade – Lesson 10 – Page 161 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 161 – First Grade – Lesson 10 – Page 11
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 10 = Lesson 10
Trang 161 = Page 161
en on un

chén (bowl)

kèn (trumphet)

nón (hat)

tròn (round)

giun (worms)

bún (rice noodle)

AUDIO CLIP

Leave a Reply