Lớp 1 – Bài 11 – Trang 181 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 11 – Page 181 – Spelling PracticeLớp 1 – Bài 11 – Trang 181 – Tập Đánh Vần – First Grade – Lesson 11 – Page 181 – Spelling Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 11 = Lesson 11
Trang 181 = Page 181
Tập Đánh Vần (Giúp các em đánh vần những từ sau đây.)

ăn rắn (rờ ăn răn sắc rắn)_

ăn chăn (chờ ăn chăn)

ăn khăn (khờ ăn khăn)

ân lân (lờ ân lân)

ân phấn (phờ ân phân sắc phấn)

ân bẩn (bờ ân bân hỏi bẩn)

AUDIO CLIP

Leave a Reply