Lớp 1 – Bài 11 – Trang 179 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 11 – Page 179 – Vietnamese Class



Lớp 1 – Bài 11 – Trang 179 – Ghép Âm – First Grade – Lesson 11 – Page 179 – Sound Pairing for Spelling
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện








Bài 11 = Lesson 11
Trang 179 = Page 179
Ghép âm

(Giúp các em cách ghép âm.)

n

a n an

ă n ăn

â n ân

e n en

ê n ên

i n in

o n on

ô n ôn

ơ n ơn

u n un
AUDIO CLIP

ăn ắn ằn ẳn ẵn ặn
AUDIO CLIP

ân ấn ần ẩn ẫn ận
AUDIO CLIP

Leave a Reply