Lớp 1 – Bài 11 – Trang 177 – First Grade – Lesson 11 – Page 177 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 11 – Trang 177 – First Grade – Lesson 11 – Page 177
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 11 = Lesson 11
Trang 177 = Page 177
ăn, ân

rắn = snake

chăn = blanket

khăn = towel

lân = lion

phấn = chalk

bẩn = dirty

Leave a Reply