Lớp 1 – Bài 16 – Trang 92 – Phần 1: QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ KỂ CHUYỆN, Phần 2: TẬP ĐỌC, Phần 3: TẬP VIẾT – First Grade – Lesson 16 – Page 92 – Part 1: OBSERVATION PICTURE AND TELL THE STORY, Part 2: PRACTICE READING, Part 3: PRACTICE WRITING

Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần […]

Lớp 1 – Bài 15 – Trang 91 – Phần 1: QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ KỂ CHUYỆN, Phần 2: TẬP ĐỌC, Phần 3: TẬP VIẾT – First Grade – Lesson 15 – Page 91 – Part 1: OBSERVATION PICTURE AND TELL THE STORY, Part 2: PRACTICE READING, Part 3: PRACTICE WRITING

Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần […]