Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa


AUDIO FILE

Click the audio clip belowBài 19 = Lesson 19
Trang 115 = Page 115
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ h

cái hũ = jar (sample audio))

chú hề = clown (sample audio)

con hổ = tiger (sample audio)

hồ nước = lake (sample audio)

Lu hư bể. (sample audio)

Tí thả cá vào hồ. (sample audio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *